Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time

Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time

Pilates workout exercises at home personalized training for women

4.14 HEALTH AND FITNESS
Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time
Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time

Pilates workout training involves a set of pilates exercises that train all muscle groups at the same time. By completing workout sessions, you improve flexibility of your muscles and joints, correct your posture, and make your back healthy. This app is your perfect solution: do pilates anytime to lose weight and speed up your metabolism without over-exercising.

The app includes a set of 40 personalized pilates fitness exercises. Each exercise comes with a detailed video and text instruction based on the complexity; this makes each workout enjoyable and easy to complete. This complexity-based division is particularly important for those who are just starting to do exercises: it will help you learn proper techniques for best results.

Free pilates workout exercises are easily accessible and help you get toned quickly while staying at home. Your age and sex do not matter ā€“ select one of the 40 workout training sessions based on your needs and level of fitness.

App Features


The app includes 40 professional & effective pilates exercises designed by our expert. The program is personalized for your level of fitness and availability and comes with audio, video and text instructions to help you develop proper fitness technique.
You can choose the target of your daily workout (abs, hips, back or shoulders) and do pilates exercises at home anytime. Track your progress using the integrated analytics system and stay committed to your workout plan. The app also lets you save your achievements and share them with your friends. Complete your workout free of charge, get in shape, and crush your fitness goals!

Pilates Workout Programs


There are 15-minute, 30-minute, and 45-minute programs.

2 Levels for Users


The program is designed for two fitness levels: beginner and advanced.

These at-home pilates exercises will help you get in shape and achieve great results. Choose your personalized workout plan and enjoy how your muscles are growing stronger. Your personal workout trainer will help you with any question, thus making each training session fun and enjoyable. Select your fitness plan, improve your flexibility and correct your posture with these free effective pilates workouts.
Another advantage of this fitness system is that you can train all muscle groups at the same time: this way, you can easily achieve the result without having sore muscles after exercises. At the same time, you are improving your resilience and flexibility.

Contact UsReach out to us to share your ideas for our app. If you have any questions or issues, contact our support team at dev@pilatestime.app and visit our website pilatestime.app

Pilates first appeared in 1914, when Joseph Pilates invented his own method of physical fitness. Precisely this method helped him to improve health and bring about effective exercises aimed at all muscle groups that help you cope with all problems.


Video


About this version (0.4.2)

We are proud to announce v0.4 of our app! In this release: - fixed bug with favorites - workout player is now a bit faster - player controls are now more usable - ... many other bug fixes!

Details and Recent Ratings

Size: 23 MB
Version: 0.4.2 by
Updated: 16 May 2020 (518 days ago)
Released:
Installations: more than 10 000
Pilates exercises & workout routineļ¼Pilates Time
5 Stars: 78
4 Stars: 5
3 Stars: 5
2 Stars: 5
1 Star: 15

Similar apps